APO in the News

Latest

2017/02/19The Manila Times Online
Asian group eyes green productivity

2017/02/15Kankyo Shimbun (Japanese language)
Eco-products International Fair 2017

2017/02/14Nikkan Sangyo Shimbun (Japanese language)
15th Annual Meeting of the APO Green Productivity Advisory Committee and EPIF 2017

2017/02/13Junkan Keizai Shimbun (Japanese language)
Eco-products International Fair 2017

2017/02/10Knowledge & News Network
Commerce Ministry organizing seminar on ‘From Waste to Profits through Reduce, Recycle & Reuse’ for MSMEs

2017/02/07APSARA TV News
Workshop on the Development of Productive Rural Communities through Social Enterprises

2017/02/06Dailymirror.lk
Kireizuki approach to quality and productivity

2017/02/05baomoi.com (Vietnamese language)
Việt Nam đăng cai tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế về Sản phẩm sinh thái lần thứ 11

2017/02/05thoibao.today (Vietnamese language)
Việt Nam chính thức được trao quyền đăng cai tổ chức EPIF 2017

2017/02/04vietq.vn (Vietnamese language)
Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á

Page Top