APO in the News
News »  »  » Năm 2014, năng suất lao động của Việt Nam đạt 74,3 triệu đồng, tăng 4,35%

Năm 2014, năng suất lao động của Việt Nam đạt 74,3 triệu đồng, tăng 4,35%

2015/01/23

Source Media Baomoi (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2015/01/Vietnam_Baomoi_23Jan20151.pdf
Translate »