APO in the News
News »  »  » Năng suất lao động thấp sẽ khiến Việt Nam khó đạt mục tiêu tăng trưởng

Năng suất lao động thấp sẽ khiến Việt Nam khó đạt mục tiêu tăng trưởng

2014/11/01

Source Media Thời Báo Ngân Hàng (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2014/11/Vietnam_ThoiBaoNganHang_19Nov2014.pdf
Translate »