APO in the News
News »  »  » Nghịch lý VN: Thất nghiệp tăng vẫn không tuyển được lao động

Nghịch lý VN: Thất nghiệp tăng vẫn không tuyển được lao động

2015/10/16

Source Media Baodatviet (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2015/10/Vietnam_baodatviet_16OCT2015.pdf
Translate »