APO in the News
News »  »  » Thứ trưởng Trần Việt Thanh tiếp Tổng thư ký Tổ chức Năng suất châu Á

Thứ trưởng Trần Việt Thanh tiếp Tổng thư ký Tổ chức Năng suất châu Á

2015/05/15

Source Media TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2015/05/Vietnam_TAP-CHI-KHOA-HOC-VA-CONG-NGHE-VIET-NAM_15May2015.pdf
Translate »