APO in the News
News »  »  » Tổng cục TCĐLCL phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Tổng cục TCĐLCL phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

2016/12/22

Source Media Directorate For Standards Metrology And Quality (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2016/12/Vietnam_Directorate-For-Standards-Metrology-And-Quality_22Dec2016.pdf
Translate »