APO in the News
News »  »  » Trình độ lao động VN không theo kịp thế giới: Vẫn tại cơ chế chính sách

Trình độ lao động VN không theo kịp thế giới: Vẫn tại cơ chế chính sách

2016/07/09

Source Media baomoi.com (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2016/07/Vietnam_baomoi.com_9JUL2016_1.pdf
Translate »