APO in the News
News »  »  » Phấn đấu ứng dụng công nghệ cao chiếm 44% giá trị sản xuất công nghiệp

Phấn đấu ứng dụng công nghệ cao chiếm 44% giá trị sản xuất công nghiệp

2014/11/01

Source Media Dang Cong San Viet Nam (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2014/11/Vietnam_DangCongSanVietNam_19Nov2014.pdf
Translate »