APO in the News
News »  »  » Tăng giờ làm thêm, đừng để người lao động thiệt thòi

Tăng giờ làm thêm, đừng để người lao động thiệt thòi

2017/05/16

Source Media baomoi.me (Vietnamese language)
Click to Read https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2017/05/Vietnam_baomoi.me-_16May2017.pdf
Translate »